HR PROFILER

E-DISC

E-disc profilen er designet til at portrættere respondentens foretrukne adfærd. Alle mennesker har aspekter af alle farver, dog i forskellig grad. Derfor er profilen unik, og påviser respondentens primære og essentielle styrker.

Profilen forankres i interpersonel teori og på den cirkumplekse model for personlighedstræk. Det sikrer at profilen påviser de mest typiske adfærdsmønstre, altså hvordan respondenten forholder sig til andre og til løsning af opgaver.

Overordnet set er profilen opdelt i fire farver, som hver repræsenterer fundamentale drivkræfter hos mennesket. De fire drivkræfter kan hver videreopdeles i to – som vil give et mere nuanceret resultat som du ser i e-interpersonal profilen med otte karaktertræk fremfor fire.

E-disc er alt i alt et profilværktøj som danner et overblik over adfærd og præferencer. Herigennem hvordan vi påvirker og kan blive påvirket af andre. Profilen har til opgave at belyse hvilke opgaver og situationer respondenten fungerer bedst i.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vores dedikerede konsulenter står klar med effektive skræddersyede løsninger til netop jeres virksomheds behov og udfordringer. Vi samarbejder om at finde centrale problemstillinger, hvorefter vi samme udarbejder et forløb som tager udgangspunkt i den konkrete situation I står i. E-disc fokuserer på den enkelte medarbejder, og vi kan derfor forøge arbejdsglæde, motivation og engagement indefra i samspil med jer. Vi ser på jeres interne styrker og begrænsninger og giver jer værktøjer til at løse udfordringerne.

Forløbet kombinerer hjemmearbejde, gruppesamtaler og individuel sparring. Gennem forløbet får medarbejderen mulighed for at reflektere over egen selvopfattelse på arbejdspladsen, samt blive bevidst om egne styrker og begrænsninger.

Du kan bruge profilen til

 • Projektgrupper
 • Studerende
 • Karriereudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Coaching og personlig udvikling
 • Bedre kommunikation og samarbejde
 • Konflikthåndtering

E-INTERPERSONAL

E-interpersonal profilen beskæftiger sig ligesom e-disc med adfærd og præferencer. E-interpersonal er en dybdegående profil af respondenten. Profilen er så unik at den går ind og belyser respondentens primære styrker og mest typiske adfærdsmønstre, heri hvordan respondentens samspil med andre ser ud.

Profilen tager sit udgangspunkt i interpersonel teori og på den cirkumplekse model for personlighedstræk. Profilen opdeler profilfarverne i fire karaktertræk på samme måde som e-disc – forskellen ses dog i de fire karaktertræk som hver opdeler sig i yderligere to karaktertræk. Der opstår altså otte karaktertræk som giver en klar forståelse af, hvorfor man reagerer som man gør. I e-interpersonal profilen opstår et bredere og mere detaljeret spektrum af personlighedssammensætninger. Vi ser herudover på hvordan individet bedst kommunikere med både personer og omgivelser fremadrettet.

E-interpersonal forholder sig til gritscore, som beskriver udholdenhed og lidenskab for at nå langsigtede mål, indre faktorer såsom motivation og passion er den primære tilgang til problemløsning. Derudover forholder profilen sig til robusthedscore, som beskriver medarbejderens håndtering af stress, den udleder derudover også hvordan forhindringer og opgaver overkommes bedst for den enkelte. En høj gritscore og robusthedsscore er værdifuldt i medarbejdere, da det betyder høj motivation for at nå langsigtede mål, samt at de ikke lader forhindringer stoppe dem.

E-personal profilen sammenholdt med IQ-potential profilen giver derfor det ultimative grundlag for rekruttering af den bedste kandidat til opgaven.

Sådan kan vi hjælpe jer

I et forløb med os, vil vores konsulenter give dig en klar gennemgang af profilerne, hvor efter at konkludere hvad din virksomhed har behov for, for fremtidig succes og motiverede medarbejdere. Vi vil i samspil med jer, skræddersy et forløb som passer til jeres behov.

Hvad kan profilen bruges til?

 • Rekruttering
 • Medarbejderudvikling
 • Lederudvikling
 • Talentudvikling
 • Coaching og personlig udvikling
 • Bedre kommunikation og samarbejde
 • Konflikthåndtering

E-FIVEFACTOR

E-fivefactor er det mest omfattende og dybdegående profilværktøj e-stimate har, idet den afdækker op til tredive personlighedstræk. Værktøjet søger i dybden, og kan derfor beskrive dybere bevæggrunde bag forskellige handlinger.

Profilen tager sit afsæt i IPIP’s Five Factor Model, som er designet af velrespekterede forskere inden for personlighedsteori. Vi er, ifølge forskerne, født med forskellige personligheder, på samme måde som vi er født med forskellig IQ. E-fivefactor arbejder med fem kategorier hvorigennem man kan blive klogere på et individs personlighed. Profilen viser en score under hver kategori (høj, middel og lav). Den kan give et dybdegående indblik i en medarbejders karaktertræk og adfærd, og den bruges derfor også tit i rekrutteringssammenhænge. Den ses også brugt i forbindelse med lederudvikling, og giver et billede af styrker og udviklingspotentialer. Profilen kan dermed sige meget om ledelsesstilen og dermed også sige noget om kulturen i organisationen.

DE FEM KARAKTERTRÆK:

Hvad kan du bruge profilen til?

 • Rekruttering på leder- og specialistniveau
 • Udvikling på ledelsesniveau
 • Afdækning af succesfaktorer
 • Identificering af risikofaktorer
 • Indsigt i dybdegående beskrivelser af testpersonen

Ekstraversion

Måles på et spektrum mellem ’Reserveret’ til ’Udadvendthed’.
Dette karaktertræk afspejler, relationen til andre og i hvor stor grad andres selskab nydes.
Høj score i ekstraversion:
… nyder kontakt med andre, og tilsættes energi i andres samvær. Nyder at arbejde i hold, og har generelt en entusiastisk og positiv tilgang til opgaveløsning.
Lav score i ekstraversion:
er mere tilbageholdende, og samvær med andre trætter. Er mere afventende, observerende og forsigtige overfor andre. Fortrækker at arbejde selv i stilhed.

Robusthed

Måles på et spektrum mellem ’Sårbar’ til ’Robust’
Dette karaktertræk afspejler, hvordan negative tanker og følelser opleves.
Høj score i robusthed:
… er mindre følsomme og mere afslappede. Ses derfor som mere følelsesmæssig stabil og forudsigelig. Gode til at forblive positive, uanset modgang
Lav score i robusthed:
… er meget følsomme for kritik, og er derfor tilbøjelige til usikkerhed og uro. Ses som uforudsigelig. Reaktioner er meget varierende, og hurtigere opgivende, når de møder modgang.

Åbenhed for nyt

Måles på et spektrum mellem ’Konventionel’ til ’Åben for nyt’
Dette karaktertræk afspejler evnen til at have et åbent sind, og lede efter nye oplevelser og tiltag.
Høj score i åbenhed for nyt:
… besidder stor kreativitet og nyder at lære noget nyt. Er nysgerrige og elsker, når der er variation i deres arbejdsdag.
Lav score i åbenhed for nyt:
… er mere jordnære og praktiske. Foretrækker sikkerhed, og at tingene ”er som de plejer”. Dette resulterer ofte i, at forandringer kan være svære at integrere.

Samvittighedsfuld

Måles på et spektrum mellem ’Uansvarlig’ til ’Samvittighedsfuld’
Dette karaktertræk afspejler, hvor organiseret og struktureret de opsatte mål efterstræbes. Karaktertrækket bunder i selvkontrol og samvittighed, herunder vedholdenhed, og evnen til at følge op på mål.
Høj score i samvittighedsfuld:
… er pligtopfyldende og punktlige. Derudover kvalitetsbevidste og troværdige.
Lav score i samvittighedsfuld:
… udviser mindre målrettethed og fokus. Derudover tilbøjelighed til at blive distraheret fra de planlagte opgaver.

Venlighed

Måles på et spektrum mellem ’Selvisk’ til ’Venlig’
Dette karaktertræk afspejler evnen til at samarbejde samt mængde af empati.
Høj score i venlighed:
… er forstående og tolerant overfor forskellige typer. Ser andres behov og følelser og er i høj grad samarbejdsvillig.
Lav score i venlighed:
… er mere aggressiv i tilgangen. Nyder at diskutere, konkurrere og er i mindre grad samarbejdsvillig.

E-ASY360

Arbejdsglæde og høj performance hænger unægteligt sammen. E-asy360 er designet til at hjælpe med at styrke performanceudviklingen, samtidig med at forøge arbejdsglæden og tilfredshedsgraden hos den enkelte.

E-asy360 er et fleksibelt værktøj, som skaber overblik over potentielle udviklingsområder, samt giver et helhedsorienteret billede af organisationens styrker og svagheder. Med værktøjet måles feedback og performance på en struktureret og professionel måde, derudover giver værktøjet en værdifuld viden til eksempelvis at vurdere, hvordan medarbejdere og ledere oplever hinandens kompetencer og udviklingspotentialer.

Dette værktøj har flere aspekter i sig, I kan selv skræddersy jeres spørgsmål hvis I har et konkret område at videreudvikle, eller finde ud af hvor det giver bedst mening at starte en udvikling. Der er også mulighed for at vælge vores prædefinerede spørgerammer.

Værktøjet er udarbejdet til at sammenligne respondenternes feedback, og herefter give et gennemsnitligt syn på organisationens svagheder og styrker. En vigtig betragtning at gøre sig er, at feedback ikke er en objektiv beskrivelse eller en endegyldig sandhed. Feedback er subjektivt, og hermed et øjebliksbillede af situationen. Værdien findes i medarbejderen, da det er deres beskrivelser og tilfredshed der kommer til udtryk.

Endnu en vigtig betragtning er, at feedback er en svær størrelse at arbejde med. Den kan såre, motivere eller inspirere. Den kan være ærlig og konkret, eller fordrejet i et forsøg på at fortælle det, den anden gerne vil høre. Det er i alles interesse at den ærlige og oprigtige feedback er bedst, men for mange kan det være svært at sige højt – hvilket indebærer ophobning af frustrationer, som kan påvirke energi og arbejdsglæde.

Af den grund er e-asy360 et stærkt værktøj da virksomheden har mulighed for at få et mere oprigtigt indblik i vigtige og konkrete situationer, og herudfra kunne evaluere og optimere. Sammen kan vi konkretisere hvor jeres udviklingsområder er, og lægge en målrettet og systematisk handleplan, så I sikres en konstant videre udvikling.

Hvad kan profilen bruges til

 • Performance og udvikling
 • Medarbejder og lederfeedback
 • Forandringsprocesser
 • Forbedring af samarbejdsrelationer

TEAMPROFILEN

Teamprofilen giver et konkret indblik i konflikthåndtering, teamets individuelle forskelle og kommunikation. Teamprofilen har til formål at skabe overblik over hvad der danner grundlag for hvert teammedlems motivation – med den viden kan man som virksomhed bedre motivere og engagere teamet i den ønskede retning. Derudover er profilen et værktøj som påviser den enkeltes rolle – og hvordan teamet bedst muligt udnytter hinandens kompetencer, samt kompenserer for hinandens svagheder.

Teamprofilen lægger op til dialog og udvikling, uanset om det blot handler om fremtidigt effektivt samarbejde indbyrdes, eller der er en konkret problemstilling som skal løses. Ud fra teamprofilen er det muligt at konkludere hvorvidt teamet er godt eller mangelfuldt, og heri hvilke kompetencer der yderligere er behov for, for at effektivisere.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vores konsulenter har fokus på teamprofilens svar og data, som kan vise teammedlemmernes personlighedstræk, og dermed påvise hvordan et effektivt samarbejde kan se ud. Derudover ser konsulenten på individets kompetencer og begrænsninger og vurderer herefter hvordan teamet bedst udnytter deres styrker i samspil med hinanden. Det er derfor en kombination af data og gruppesamtaler, som giver det bedste udgangspunkt for et udbytterigt samarbejde. Vi vil sammen udvikle en omgangstone samt handlingsplan – på den måde får I holdbare redskaber til at forbedre samarbejdet.

Du kan bruge profilen til

 • Teamudvikling
 • Teamsammensætning
 • Forbedre performance
 • Styrke kommunikation og samarbejde
 • Fastlægge personlige kompetencer i forskellige teams
 • Rekruttering af ny medarbejder i et team
 • Konflikthåndtering mellem teammedlemmer
 • Hvis virksomheden skal gennem en stor omvæltning

KULTURANALYSEN

Alt hvad der sker mellem mennesker kaldes kultur. Vi taler om rutiner, ritualer, strukturer, processer, selv de små indbyrdes aftaler der indgås. Det er ofte noget der ikke diskuteres, for det er såmænd blot normen i virksomheden, og den røde tråd medarbejdere og ledere automatisk navigerer efter. Kulturen er en bestemmende faktor, for hvordan adfærden udformes i forskellige situationer, som eksempelvis ved beslutningstagning, videregivelse af informationer og intern kommunikation.

Organisationskulturen er et helt essentielt element i jeres virksomhed, da dét kan være det bærende element i fremtidig fiasko eller succes. Derfor er det vigtigt at interessere sig for hvordan man skaber en god og udviklende organisationskultur, og påvirke den i en positiv retning.

Kulturanalysen fra E-stimate er defineret ud fra fire overordnede kulturelle hovedtyper inden for en virksomhed. Grundlaget findes i de to hoveddimensioner ”eksternt fokus vs. Internt fokus” og ”stabilitet vs. Fleksibilitet”. Når hovedtyperne sammenholdes og kombineres, giver det de fire kulturtyper vi arbejder ud fra.

Sådan kan vi hjælpe jer

I E-stimates kulturanalyse går vi i dybden med de fire kulturtyper. Vi opdeler dem i to, hvilket giver et langt mere nuanceret og præcist billede på kulturen i jeres virksomhed. Ovenstående definitioner af virksomhedskulturer er trukket hårdt op, men organisationer vil som oftest indeholde flere aspekter fra de forskellige kulturer. Vi kan hjælpe jer med at tydeliggøre kulturaspekterne og herefter se på hvor faldgruberne er og hvilke elementer som er væsentlige at arbejde videre med. Vi matcher gerne kulturanalysen op med personprofilernes otte karaktertræk, for at give jeres virksomhed det ultimative indblik i situationen.

Du kan bruge det til

 • At få et databaseret kulturtjek
 • Sammenlægning af afdelinger eller teams
 • Et konkret værktøj til at skabe forandringer
 • At styrke eller dæmpe en bestemt kulturtype
 • Sammenholde kulturforskelle mellem afdelinger

IQ-POTENTIAL

En IQ test måler en respondentens evne til at analysere og løse komplekse opgaver, og den er derfor vigtig i organisatoriske sammenhænge. Det forholder sig, at stillinger med betydelig kompleksitet og en lav grad af rutine stiller højere krav til en medarbejders intelligens og evne til at lære.

Man skal huske på, at IQ-testen kan give et nuanceret billede, men er ikke det eneste der påvirker en medarbejders performance i en stilling, hvor aspekter såsom motivation, erfaring, personlighed og sociale egenskaber også har betydning. Derfor vil rekrutteringsprocessen være en kombination af data og personlighed.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vores engagerede konsulenter kan stå for jeres rekrutteringsproces og scanne markedet for jer. Når vi er enige om hvilke profiler I søger, så tager vi os af alt det praktiske. Vi hjælper jer med at finde den helt rette kandidat. Vi tilbyder derudover, at være sparringspartner for jeres organisation under rekrutteringsprocessen. Her kan vi forklare hvad IQ profilrapporterne siger, samt rådgive jer i, hvilke respondenter der bedst kan løfte jeres stilling.

Hvad får man i en medarbejder med høj IQ?

 • En der opfatter og bearbejder informationer hurtigere
 • En der har en bedre hukommelse
 • En der har en større kapacitet til at tilegne sig ny viden
 • En der er observerende
 • En der er nysgerrig
 • En der løser problemer effektivt
 • En der kan tænke abstrakt og innovativt
 • En der har lettere ved at skifte retning og strategi