Passioneret Koncept- og Forretningsudvikling

Ejerledelse, Konceptet og Geschäften

Det er NU det er NU!. Det er på max højtid at sætte
passionen, helheden og visionen på dagsorden.

Er jeres business både resultat- og værdiorienteret? Både visionær og jordnær? Er jeres plan holistisk? Helhedsperspektiveret? Hos os betyder begrebet paradigme: ”Et samlet sæt af perceptioner og politikker, der ligger bag ved og bestemmer de fremherskende platforme og principper”. Hos os er vi helt bevidste om, at et paradigmeskifte finder sted lige NU!. Det er tid til BÅDE OG i stedet for ENTEN ELLER. Den passionerede sammenhængskraft  må i spil!

Huskonsulent med klippekort, årsabonnement eller adhoc.
Med afsæt i vores helhedscirkel sættes fokus på ejerlederen, konceptforståelse og forretningsudvikling

Helhedscirklen når hele vejen rundt.

HVORFOR = Ledestjerne

Stjernen, som du kan navigere efter, anker dig til og lade dig føre mod og med. Kunne være en person, en genstand, et fænomen eller forhold, du bruger som rettesnor eller vejledning for dine handlinger.

HVEM = Lederskab

Lederskab er en proces, der starter inde i dig selv. Du må forstå dine egne styrker og begrænsninger, før du kan lede andre.

Lederskab er ikke kun en personlig egenskab, en medfødt evne eller en række konkrete værktøjer. Lederskab bygger på den dynamik og energi, som opstår i et socialt system.

HVAD = Ledertråde

En ledetråd er et vejledende princip; gennemgående tema; mål der hjælper dig til at orientere sig, foretage valg – en rettesnor.

Den idé el. det princip, der binder en helheds enkeltdele sammen fx i et menneskes livsforløb el. en arbejdsproces.

HVORDAN = Lederstil

Måde at lede på som kendetegner dig som leder! Den rolle, som du indtager i for- hold til din funktion, dit ansvar og din position.

Ressourcer

Synlighed

Rammer

Struktur

Struktur er et sæt af logiske forhold mellem genstande, begreber og personer, således, at strukturen kan forblive den samme, selv om genstandene, personerne eller begreberne skiftes ud.